静读天下专业版

静读天下专业版

  • 社交娱乐
  • 9MB
  • v6.8
  • 5040
  • 无解压密码
  • 2024-01-15 20:05
  • 未知

jìngquánguóbǎnshìkuǎnshífēnyōuzhìdeshǒuliúlǎnjìngquánguóbǎndexìngnéngshífēnruòxiǎozhīchízhèngzài线xiàntīngshūshìlìngyǒuzēngjiāshūdexìngnéngshìliáodeshífēndāngránshuìjuézhījiānkànhuìshífēnbàngózhèdeshūběnfēnghòuxiǎngkànshénmejūnkàndàochāoděngbàngó

静读天下专业版

jìngquánguóbǎnyǐnjiàn

kuǎnshèjiǎnyuēgāoxiàoyòngxìngnéngruòxiǎodenèidiànzishūliúlǎnzhīchítīngshūxíngshìzhīchíwénzhuǎnyīnlǐngyǒuzhèngzài线xiànshūnèiliúlǎnliǎngzhǒngshìzhīchítxt、html、epub、mobi、fbèr、umd、chm、cbr、cbz、rar、zip、OPDS……děngdàigěiyòngfēnyàngdeliúlǎnyànzhīchíduōzhǒngwénbiānniánde便biànleqiúliúlǎnwàiwénwénzhāngdeyòngtóngshíjìngquánguóháizhīchíwàiguààiyòngshénmejiùyòngshénme;shùpáishìjiǎnfándiàohuànxìngnénggèngshìzhīxīnràngyòngnénggòugēnběnréndeàihǎojìnxíngshèzhì

jìngquánguóbǎnxìngnéng

gàobáigèngkuàigèngliú

yáobǎishǒutánhuà(wénzhuǎnyīn,TTS yǐnqíngzhīchí)

✔ PDF duōzhèngwénzhīchíyīnjiānróng

gèngměidezhǔjǐngpiàn

ěrlánànjiànguǎnzhì

chēnghàojiāohuàn |jiǎofǎnzhuǎn

duōdiǎnchùkòngzhīchí

dòngmíngwéixuǎnxiàng(zhīchízhǐwénbiànrèn)

dìngdàozhǔpíngkuàijiéxíngshì

xiǎoduìxiàngshūjiàzhīchíjiāngnínàideběnfēnjiāngmenzuòwèixiǎoduìxiàngfàngdàozhuōmiàn

wāixiéfānjièshuōcuò

diànziyóujiànzhīchí

静读天下专业版

jìngquánguóbǎnzhēng

wánhǎodeshìjuéxuǎnxiàngxíngxiéànyǐng、alpha yánjiànyǐnbiānyuánděng

qiànle 10 duōzhǔbāoluózhòushìqièhuàn

lèilèixíngdexúnchùpíngyīnliàngjiànnǎizhìxiāngsōuxúnhuòqiánwǎngjiàn

• 24 zhǒngjièshuōcāozuò(diǎnpínghuáshǒushìyìngjiànànjiàn),shíyòng15 zhǒngjièshuōshìqíngsōuxúnshūqiānzhǔdǎohángděng

• 5 zhǒngzhǔdònggǔndòngshìgǔndòngmángshì;ànxiàngànxínghuòànshíguǎnzhì

jīngguò沿yánpíngyòubiānyuánhuáshǒuzhǐláidiàozhěngliàngzhīchíshǒushìchìlìng

zhìnéngduànluò;suōjìnduànluò;xiūjiǎnméiyǒuqiúdekōng线xiàntiáoxuǎnxiàng

zhǎngshíjiānliúlǎnshífàngyǎnjīngshuāiruòdejué

bèijièshuō/yán/tōngmíngdeshízàifānchéngguǒ; 5 fānqiānzhuǎnbiànhuà

deshūjiàshèzhēncángjiāxiàzàizuòzhěbiāoqiān;shūsōuxúnzhīchídǎo

wénduìzhīchíduànshì

héngxiàngpíngdeshuāngshì

zhīchíqièzhǒngpíngbiāodede

• EPUB3 duōméinèiróngzhīchí(shìpínyīnpín),dànchūjiǎozhùzhīchí

jīngguò DropBox/WebDav bèifèn/guīyúnxuǎnxiàngzhèngzàishǒuzhànzhēngbǎndiànnǎozhījiāntóngliúlǎnwèi

gāoliàngzhèngwénshū(线xiànhuòzhèngzài线xiànzhīchíColorDict、GoldenDict、ABBYY Lingvo děng)、fānfēnxiǎngxìngnéngdōuzhèngzàimoon+ diànzishūliúlǎnzhōng

lánguāngguògāo 95%,yòngyǎnzhàoshì

jìngquánguóbǎn

608001

bèifèn|guīzēngjiāběnfēngmiànběnwénjiànxuǎnxiàng

zhīchíReadwise(fēnxiǎngxīnzǒuguāngzhǔdòngreadwise)

yōuhuàmànhuìpiànpáisuàn

gèngxīnPDFyǐnqíngxiūAndroid 11zǎochéng

xiūAndroid 11 fēnxiǎngshībàichéng

jìngquánguóbǎnpíng

ruǎnjiàndeshǒuliúlǎnxìngnéngshífēnruòxiǎozhèngzài线xiànnénggòukàndàolèiběnnèiróngó

静读天下专业版下载

  • 静读天下专业版v6.8

本站所有软件均来源于网络,仅供学习使用,请支持正版,如有侵权,联系删除!

相关推荐

鼻尖俯卧撑app

鼻尖俯卧撑app

社交娱乐
戴胜鸟图书app

戴胜鸟图书app

社交娱乐
中国保险家app

中国保险家app

社交娱乐
小哥帮app

小哥帮app

社交娱乐
安兔兔评测app

安兔兔评测app

社交娱乐
联动秘书极速版

联动秘书极速版

社交娱乐
咔通天下app

咔通天下app

社交娱乐
疆电课堂app

疆电课堂app

社交娱乐
发布评论

文章目录