一些更换号码必须记得做的事情

一些更换号码必须记得做的事情

  • 应用资讯
  • 11222
  • 无解压密码
  • 2024-01-16 17:22

一些更换号码必须记得做的事情

1.biànguàhàoqiánxiānbèifèn

shíshíbèifènSIMtōngxìnxìnnénggòuyīngyòngshǒutōngxìnbèifènruǎnjiànjìnxíngbèifèn

2.jiěbǎngyínxíng

zhǒngyínxíngkānxíngliánluòbiànguàxìntōngnénggòuwǎngyínbǎnhuòfǎnhuíyínxíngguìtáijiěchúlebǎngdìngtóngshíbiànguàUdùnshǒuyínxíngduǎnxìngàoděngyínxíngyínghào

3.shíshígàoliánluòrén

shíshígàoqièliánluòrénshǒuhàocéngjīngbiànguàjiǎnàiquèbǎoshǒuhàobiànguàhòuxìndewánhǎoxìngchàngbiànguàqiánqúnděngfāngshìgào

4.wēixìnzhànggǎihuànlǎoshǒuhào

dēngànwēixìnzhànghàodiǎnshàngmiànde”→“shèzhì”→juézhàngpíngān”→diǎnshǒuhào”→tiánxīnhàochéngshòuyànzhèngwēijīngdēnghàobiànguàqiúyuánshǒuhàoyànzhèngchàngbiànguàhàoqiánxiāngǎihuànwēijīngdēnghàobǎngdìng

5.jiěbǎngtáobǎozhàng

ruòyuányǒuhàoháinéngyīngyòngjìndetáobǎo→“zhàngshèzhì”→“píngānshèzhì”→”gǎihuànhào”;

ruòyuányǒuhàocéngjīngdēngtáobǎofēng:0571-88158198jìnxíngréngōngshěnxiūzhèngruòjīngguòlǐngbǎoshímíngrènzhèngnénggòuxiàzàizhuāngzhìshùzhèngshūhòujīngguòyànzhèngzàichícāozuò

6.jiěbǎnglǐngbǎozhàng

ruòyuányǒuhàonéngchéngshòuduǎnxìndēngànlǐngbǎodiǎnxiūzhèngbǎngdìnghàoshūchūshǒujiēdàoyànzhèngshūchūxīndeshǒuhàoyànzhèngshíxiànxiūzhèng

ruòyuányǒuhàochéngshòuduǎnxìn,❶dēngànlǐngbǎodiǎnxiūzhèngbǎngdìngshǒuhàodiǎnnàijiēduǎnxìnjīngguòpíngānwéichéngshūchūxīndeshǒuhàoyànzhèngshíxiànxiūzhèngdēnglǐngbǎodiǎnxiūzhèngbǎngdìnghàodiǎnnàijiēduǎnxìnjuéréngōngjiějuéjīngguòhǎnyòngyóujiànjiāoxìn→48xiǎoshíréngōngjiějuéyóujiànhuòduǎnxìnfènggàoxiūzhènghòuguǒ

7.gènggǎizhànghàoděngshèzhì

gènggǎiwēi,QQděngjiāozhàngsuǒbǎngdìngdeshǒu

biànguàyóuxiāngshàngdeshǒubǎngdìnghào

biànguàzhèngquànjīnzhàngdexiàngliánguānyínghào

biànguà12306děngyàngpíngchángbèiwǎngzhànshǒuhào

8.huìyuánxìnxiūzhèng

xiēchāoshìhuánhuìdefēndōushìjiānjiēbàoshǒuhàojiùnénggòuxiǎngyòngkòutóubìngzǎnfēndeqǐnghuànshàngshíshíxiūzhèng

9.shíshíxiāohuǐSIM

biànguàhàohòuméiyǒuyàosuí便biànpāoSIMyīngshíshíxiāohuǐmiǎnluòdàofànfènzishǒuzhōngmàoyòngshīxíngpiàn

一些更换号码必须记得做的事情


shìjiùsuànzàiquēqiánméiyǒuyàoběnréndeshǒuèrshǒumàijìnlái

一些更换号码必须记得做的事情下载

  • 一些更换号码必须记得做的事情

本站所有软件均来源于网络,仅供学习使用,请支持正版,如有侵权,联系删除!

发布评论

文章目录