18轮大卡车:穿越美国

18轮大卡车:穿越美国

  • 游戏娱乐
  • 122.63 MB
  • 最新版
  • 4982
  • 无解压密码
  • 2024-01-15 19:41
  • 未知

18lúnniánchē穿chuānsuōměiguóyóu《18guǐniánchēhángxiāngzǒngjuéhuàzhìxiǎogāogōngshàngduǎnxíngdejuéděngshāoxùndiǎndànyàngdejiàshǐnánjǐnde使shǐliàngduì18lúnniándehǎozhěéryánhuíxiǎngqiàshìyǎnxiàdeniánkàndiǎn

běnzhejiàshǐhuòguìchēdezhēngquányóujiùshìhuánbàozhehuòyùndedeyóuxìngwánjiāmenpèngtóudeshíxiāngshìdeyóuzhèngzàiyíngyòngdeyóutáizǎojiùyǒuchéngxiànguòwèiscssoftgōng dezuòpǐngāiyóubèiliúde3Dyǐnqínghuàmiànguǎnzhìqiǎozhìsuǒyǒusuǒyǒusàichēyóuyǒudegǎnděngkāihuíshìméiyǒucuòde

huòpǐnyǐnjiàn

18lúnniánchē-穿chuānsuōměiguózhōngyǒu40zhǒngtōnghuòpǐn7zhǒngfēifánhuòpǐn

tōnghuòpǐn

(Clothes)、nǎiniú(Cattle)、jiāqín(Poultry)、shūcài(Vegetables)、shēngguǒ(Fruits)、lěngdòngshípǐn(Frozen Food)、(Corn)、dào(Grain)、bāozhuāngshípǐn(Packaged Food)、kuàngshí(Ore)、cān(Table-ware)、jìngzhǐpèibèi(Sports Equipment)、wán(Toys)、liào(Timber、Lumber)、fēi(Coffee)、miánhuā(Cotton)、gāngtiě(Steel)、yào(Medicals)、běn(Books)、jiā(Furniture)、huàféi(Fertiliser)。

suìhuòpǐn

xiàhuòpǐnduānróngyùnshēngsǔnhuàiyàoqiúwánjiāxiǎoxīnxíngshǐ

dàn(Eggs)、yuányóu(Crude Oil)、yóu(Gasoline)、cháiyóu(Diesel)、(Glass)、huàxuépǐn(Chemicals)、zhěng(Mechanical Parts)、chē(Cars)、diànnǎo(Computers)、diànnǎoyóu(Computer Games)、bàozhà(Explosive)、pǐn(Luxury Goods)、dàn(Liquid Nitrogen)、yǎng(Liquid Oxygen)、niúnǎi(Milk)、(Cola)、diàndēngdǎn(Light Blubs)、diànzichǎn(Electronics)。

fēifánhuòpǐn

fèi(Nuclear Waste)、fēi(Plane)、nóngyòngqiānyán(Farm Machinery)、zhòngxíngjué(Heavy Machinery)、nuódòng(Mobile Home)、diànlǎn(Huge Constr.Part)、hànjūnchē(Humèimèier)。

yóunòng

ránchēdāngránjiùyàohǎohǎobiǎoyǎnjiǎoméiyǒufēn穿chuānyuèzhèngzàiměiguó48zhōuzhījiānzhìgōngzuòháotōulǎnjiùnéngzhuànniándechóuláo

wàizhèjiàngōngzuòkànshìjiǎnlüèbìngránzhōngdejiéshìfēichángshǒuyàodechúlelenénggòuzhèngzàiduōzhǒngchēzhōngzhǎotáihǎochēláizhèngzàigōngshàngbiāoshǐgèngshǒuyàodeshìliúhuòdefēnliàngránliàoràngchēzinéngtǎnrángàojùn

biédeyǒushíshuōméiyǒudìnghuìhuìsòngpǐnzhèshìxiàngfēngxiǎndechàshìzhōngdewēixiǎnháizhēnshìnánwàijiǎngjīndàománrénde

lùnzěnyàngshuōhǎohǎoxiǎngyòngdāngniánchēdejuézhìzhèngzàijièchuǎngwénmínghàocáishìzuìfēngdeshì

zhèngzàiwánjiāshìlǎoshǒuwánjiātàntǎo18lúnniánchēyóushíxiànhěnduōrénchūzhǒngzhǒngyuányóuyīngwénchéngqiànhǎoyóujīngquēděngyuányóunàizhèngzàiduǎnnèishàngshǒunǎizhìxiǎngjièwǎngshàngdebàntōngguān”,ránérxiǎobiānréngshìchàngcónglíngkāiduānhuǎnhuǎnzhuànqiánjiāngběnréndechēgōngdào退tuìzhuàngniánbìngchāoguòshǒuzhèlèizàogǎnshìsuǒdàiláide

zhèngzàijìnyóuqiányàomíngbáidiǎnzhèyóujiùzhǐyǒude——zhuànqiánzhèngzàikāiduānxīnjìnshíchàngrénjuéfree mode(zàishì),yóuzhèngzàishìzhōngdōushìyǒushǎoxiàndefāngsònghuòdegōnghuòdepǐnzhǒngděngděngděngérzàishìquèrènxiànwánjiānénggòuzàishīzhǎnbìngjiànshèběnrénruòxiǎodechēyùnshūgōng

lìngwàiyǒuhěnduōwánjiāfǎnyìngshǒujìnyóuchúlebiāodedejiànwàijiàngàiyǒuxiàodànchéngxiànzhèlèizhuàngkuàngwánjiāzhǐyàozhèngzàiyóuzhǔcàidānluòxuǎnOPTIONS(shèzhì),érhòujuéèrxiàngCONTROLS(ànjiànshǔbiāoshèzhì),érhòuànxiàyòuxiàjiǎoOKjiànpángbiāndeSET DEFAULTS(yīngyòngshèdìngjiàn便biànjiāngqièànjiànshèwèizhuàngtài

dāngránwánjiāmenběnréndeàihǎozhèngzàiyòubiāndeshèzhìkuāngnèixíngshèdìngànjiànměizuòdōuhuìdōushùhuòchǎngzhèngzàishàngyòngméiyǒutóngyánkuǎnshìdebiāoshì),zhǐyǒuzhèngzàizhèxiēhuòchǎngnéngdàohuòpǐnyǒuxiēhuòchǎngshìhuòdezhèshífēnméiyǒuyàohuànjiākěndìnghuìzhǎoshīdehuòpǐn)。

xuǎnhǎoshìdehuòpǐnhòuméiyǒutóngpǐnzhǒngdehuòpǐnfēnliàngméiyǒutóngzhèngzàizhèyàoshìdiǎnbiāoshàngbiāoyǒu1byàngdehuòpǐnshìchāozhònghuòdànjìnchēngzhòngfǎnshěngzhànjiùjiāngchéngshòushùqiānyuándekuǎnzhèngzàilèihuòpǐnshíyàozhǐguǎn便biànkāigāogōngfǎnshěngzhàn),jiāngchēhuǎnhuǎndàozhìhuòpǐndejiēkǒuqiánduānchēwěiyàomiáozhǔnhuòguìdejiēkǒuchù),ànxiàTjiànzhèyànghuòpǐnjiùhuìbèizhuāngshàngdechēzhuānghuòshènghòupíngzuǒshàngjiǎohuìchéngxiànlánfāngkuāng

fāngkuāngnèixiǎnshìdejiùshìsuǒdehuòdezhuàngkuàngbāoluó:cargo(huòpǐnchēnghào);from(zhàoshǐhuòchǎngzhèngzàidōuhuì);to(dehuòchǎngzhèngzàidōuhuì);reward(huòpǐnzhèngzàiwánzhěngquēdezhuàngkuàngxiàyùndeshísuǒnéngshīdechóuláojiǎzhèngzàishàngzuòpèngzhuàngjiāngzhòngshuǐpíngànkěndìngkòuchúle);damage(huòpǐndesǔnhuàizhuàngkuàng);lìngwàilìngyǒupángbiāndehēibáibiāodàibiǎolehuòpǐnsuǒshǔdehuòchǎng

xiǎobiānxǐng

zhèngzàishàngyǒuduōjiāyóuzhànzhùyàoměishíměiliúdeyóubiǎojiǎzhèngzàibànrányóuhàoguāngjiùzhǐyǒu911qiǎngjiùfēngzhèyàngdehuàjiāngwèilǐngkěndìngdeměiyuán

lìngwàijiāyóudejiàqiánméiyǒudìngyǒushízǎochénliánjiàyǒushíshìbáizhòuliánjià

gāogōngshàngdejiāyóuzhànyǒuliǎngzuòyòngjiùshìjiāyóuzhǐyàojiāngchētíngzhèngzàishǎnshuòdebiāoshàngdàipíngyòuchéngxiànfāngkuāngshíànxiàF5jiànzhídàojiāmǎnwèizhǐlìngwàijiùshìduìchēliàngjìnxíngpéixiūpéixiūzhàntōngsuítóngzhejiāyóuzhànérchéngxiàn),zhǐyàojiāngchētíngzhèngzàishǎnshuòdebǎnshǒubiāoshàngdàipíngyòuchéngxiànfāngkuāngshíànF6jiànjiùnéngxiūshànzhōngleletōngzhuàngkuàngxiàzhǐméiyǒupèngzhuàngchēliàngshìyòngméiyǒuzhepéixiūde)。 dànzhèngzàixiēxiàngziduànshàngyǒushízhǐyǒutōngdejiāyóuzhànhuòpéixiūzhàn

wàixíngchēshíkěndìngyàoliúshǒujiāotōngguīdìng

gōngyǒuliǎngzhǒngzhǒngshìgāogōngshàngdebiāoshìlánbáilìngwàizhǒngshìdexiàngzishàngdebiāoshìbáihēinánzǒudewánjiājiàogāojiàshǐchénghuòlechāozhònghuòpǐndehuàyīngzhǐguǎn便biànkāizhǒng线xiàn)。

zhèngzàidàochākǒushíyàokànqīngpáipáishàngxiǎnshìdenèiróngbāoluótōngwǎng线xiàndehàobiāobiāopànbiégāi线xiànshìgāogōngréngshìxiàngzi),wài,13hàoxiàngzi,13hàoxiàngzigāogōngduōchēdàoqiěfǎnshěngzhànzhǐshìchēduōshàngchēhěnshǎogāogōngtiēzhehǎiàn线xiànzǒuxiàngzijiānjiēkuàhǎichàngxíngshǐgāitiáogōngdezǒuxiàng(NORTHběi,SOUTHnán,WEST西,EASTdōng),qièxiàngxíngshǐyǒuhěnduōwánjiāfǎnyìngzǒngshìbèichàrénzhuāqǐngzhèngzàiwènqiánxiānquèdìngběnrénnéngfǒuzhèngzàixiàngxíngshǐměiguódejiāotōngzhōngguóxiāngfǎnchēliàngjūnshìkàoyòuxíngshǐgāogōngshànggàiméiyǒuhuànshàngzuǒzhuǎnwān)。?

zhèngzàigāogōngkàndàochēngzhòngfǎnshěngzhànshí,kěndìngyàojìnbìngqiěyàozhèngzàilánliǎngtóuhuàmiànyòuchéngxiànyǒuOKyàngdebiāoshízàitíngliúzhìduō7dào8miǎozhōngzhèyàngjiùméiyǒuhuìbèichàrénzhuāleyóuzhōngdechàrénfēnliǎngzhǒngzhǒngshìzhèngzàibiāntíngzhedejǐngchēdāngzhèngzàixiàxíngshǐshíyàoshìwénshēngshēngérqiězhèngzàijiàshǐshìzuǒshàngfāngdexiǎozishàngpiējiànyǒuhóngdēngshǎndòngzhèshìchàréndezàiPING)。zhèshíhòujiùyàoliúshénle,cóngjiǎnzhì30xiàshǎndòngpínyuèkuàichǎnmíngjǐngchēyuèjìnjiǎguòkuàijiùjiāngsàngshī1000yuánlìngyǒuzhǒngjǐngchēshìzhèngzàishàngzǒudòngxúnchádezhǐzhèngzàidàoshíméiyǒuzhuàngdechēliàngméiyǒuxíngzhèngzàidōuhuìnèiméiyǒuchuǎnghóngdēngjiùméiyǒuhuì

qiúxīnchēyàojìnqiánbèiguòchēxíngchēxíngshùshǎonéngcǎibànxiāngyīngdexīnchējiāngchēkāidàochēxíngwàixiàngxiàdejiàntóubiāoshàng便biànhuìzhǔdòngguānshàngchēliàngcǎibànkuāngdāngqiánwánjiāsuíshíguānshàngkuāngcǎibànxīnchēbànshìànNjiànguānshàngzhìcàidānjuéèrxiàngyòubiāncóngshàngdàoxiàyǒupáizidejiùduìle)。

zishìběnréndechēxuǎnzhōnggāizihòuzàidiǎnzuǒbiāndeBUY NEW TRUCK(cǎibànxīnchē)。xuǎnzhōngyàomǎidechēliànghòuzàidiǎnshàngmiàndeBUY(cǎibàn便biàn

zhèngzàicǎibànxīnchēhòuwánjiāyīngjǐnkuàijìnchēliàngdejiànzhèngzàichēliàngcǎibànkuāngyòushàngshìchēliàngjìnkuāngzhènénggòujìnchēliàngjiàn

jìndenèiróngbāoluófāngmiànbiànbiéshìbiànxiāngzhìdònglúntāijiāpèijiànchēliàngwàiguāndiàochētóudēngpǐnzhǒngyóuxiāngyīnděng)。?

yàokāigōngbìngyōngxīncóngércǎibàngèngduōchēdeshífēnyīngxiāndiǎnxuǎnchēliàngcǎibànkuāngzuǒdekōngquēziérhòuzàidiǎnyòudeBUY NEW TRUCK(cǎibànxīnchē),zhèyàngcáiméiyǒuhuìjiāngběnrénkāidechēmàidiào

cǎibànhòudexīnchējiāngzhǔdòngyōngduìzhǔdòngyōngdeméiyǒuchēngxīndehuàjīngguòhuàmiànxiàfāngdeHIRE(yōngláiyōngFREELANCER TRACKER(zàizhíchēbìngzhǔdòngjuéwǎngzhǐsuǒhuòpǐnwánjiājīngguòzhìcàidānxiàngláishǒudòngshèdìngměitáichēliàngdewǎngdōuhuìhuòpǐndàndiànnǎozhǔdòngjuédejīngshìzuìhǎodàochàngwánjiāméiyǒuyàoxíngxiūzhèng)。

zhèngzàiyōnglehòuměizhōujiānghuìshōuniánqiánzhèxiēqiánshìchēliàngdejīngyíngyòngshùliàngméiyǒuxiǎoyīnérrénzhèngzàidào退tuìgōngshíqǐngcǎibànguòduōdechēliàngyīngshǒukǎojīndejiēshòucáinéng

lìngwàiyǒuxiēhuòpǐnshìwèisuìdechǎn),duānróngyùnshēngDanger(sǔnhuài),jiǎlièwèiwánjiāmendàozhèyàngdehuòpǐnkěndìngyàoxiǎoxīnjiàshǐrándàiláidesàngshīchéngliàng

yóu

guānshàngdewéndàngzhǎodào18 WoS Across Americawénjiànjiāyòngshìběnguānshàngwàimiàndeconfig.cfg,zhǎodàouset g_console “0"”,jiāng0gǎiwèi1,érhòujìnyóuhòuàn“~”jiànchūguǎnzhìtáishūchūxià便biànyīngyòng

cheat dealers ----chéngxiànqièdechēxíng

cheat money ---- měishūchūjiùnénggòuzhèngzàidezhàngshàngtiānjiā10wànměiyuán

cheat drivers ---- nénggòuzhāopìnqiède

cheat stars ----jìndemíngxīng

zhùshàngbiéxiě

zhùyàozhàoshàngbànjìndào1.10huòshàngbǎnběnnéngyīngyòng

cāozuòchǎnmíng

18轮大卡车:穿越美国biāodedeguǎnzhì18轮大卡车:穿越美国xièchē18轮大卡车:穿越美国xièhuò18轮大卡车:穿越美国18轮大卡车:穿越美国18轮大卡车:穿越美国nián/zhìhuàmiàn

18轮大卡车:穿越美国shǒushā18轮大卡车:穿越美国chētái18轮大卡车:穿越美国jiǎndàng18轮大卡车:穿越美国jiādàng18轮大卡车:穿越美国fénshāo18轮大卡车:穿越美国qièhuànhòushìjìng

18轮大卡车:穿越美国jiāyóu18轮大卡车:穿越美国chēliàngpéixiū18轮大卡车:穿越美国chēnèiyīnxiǎng18轮大卡车:穿越美国jiào91118轮大卡车:穿越美国jié

chēyóuliè

yóuchēnghào kānxíng
18lúnniánchē穿chuānsuōměiguó méiyǒuxiáng 122.63 MB
ōuzhōuchē仿fǎng méiyǒuxiáng 113.70 MB
18lúnniánchēxiànchē méiyǒuxiáng 221.46 MB
ōuzhōuchē仿fǎng2 zhōngwénbǎn méiyǒuxiáng 4.77 GB
yīngguóchē仿fǎng méiyǒuxiáng 364.00 MB
guóchē仿fǎng méiyǒuxiáng 357.59 MB
měiguóchē仿fǎng zhōngwénbǎn 2016-02-03 1.02 GB
zhōngguóchē仿fǎngchuánbǎn méiyǒuxiáng 567.85 MB
fāngchéngshìchē仿fǎng2013 méiyǒuxiáng 3.50 GB

18轮大卡车:穿越美国下载

  • 18轮大卡车:穿越美国最新版

本站所有软件均来源于网络,仅供学习使用,请支持正版,如有侵权,联系删除!

相关推荐

Shrot

Shrot

游戏娱乐
竞争对手2

竞争对手2

游戏娱乐
六角城市

六角城市

游戏娱乐
日落汽车旅馆

日落汽车旅馆

游戏娱乐
神力科莎EVO

神力科莎EVO

游戏娱乐
地穴领主

地穴领主

游戏娱乐
发布评论

文章目录